Jump to content

Tincwadzi tase-Afrika

From Wikipedia

tincwadzi tase-I-Afrika tincwadzi letivela e-Afrika, kungaba ngemlomo ("orature") nobe letibhalwe ngetilwimi tase-Afrika kanye netase-Afrika nase-Asia. Tibonelo tetincwadzi tase-Afrika tangaphambi kwekubuswa ngemaKholoni tingahle titfolakale emuva cishe ngelikhulu lesine AD. Lokwatiwa kakhulu yI-Kebra Negast, noma "Incwadzi Yemakhosi" kusukela ngelikhulu lesi-14 AD. Lenye incwadzi leyatiwako yi-Garima Gospels, lenye yemaBhayibheli lamadzala laphilako emhlabeni, leyabhalwa nge-Ge'ez cishe ngemnyaka wa 500 AD.

Ingcikitsi leyetayelekile ngesikhatsi sekubuswa ngemaKholoni yindzaba yetigcili, levame kubhalwa ngesiNgisi noma ngesiFulentji kubantfu baseNshonalanga. Emkhatsini wetemibhalo yekucala yase-Afrika leyatfola kudvunyiswa lokukhulu emhlabeni wonkhe bekungumbhalo lotsi-Things Fall Apart, lobhalwe ngu-I-Chinua Achebe, lowashicilelwa nga-1958. Temibhalo tase-Afrika tasekupheleni kwesikhatsi sekubuswa ngemaKholoni tikhuluma kakhulu ngekukhululeka kanye nekunkhululeko. [1]

  1. We need to read more books with an African touch (msn.com)