Tintsaba teLubombo

From Wikipedia

Tinsaba teLubombo lulungelunge lwetintsaba lolusuka eHluhluwe esifundzeni saKaZulu luze luyewufika esifundzeni seLimpopo, lokungemakhilomitha langemakhulu lasiphohlongo.

Indzawo lephakeme kunato tonkhe etintsabeni teLubombo nguMananga, lokuyitsaba khona kulolulungelunge losicongo sakhe ngemamitha langemakhulu lasikhombisa nemashumi lasikhombisa nesitfupha (776m).

lolulungelunge lubaluleke kakhulu ngetindlela letinyenti. kwekucala lingumnyele emkhatsini kwemave. kwesibili kutfolakala ticiwu letivikele tilwane letinyenti khona kulo Lubombo.