Umbhobho wekunatsa

From Wikipedia

Umbhobho wekunatsa usentjetiswa uma ufuna kunatsa emanti kumbe tinatfo. Umbhobho wekunatsa utfolakala ngayo yonke imibala kantsi uba yipulasitiki. [1]

Imbhobho wekunatsa phakatsi kwesinatfo

Umlandvo[hlela | edit source]

Bantfu bemaSamariya ngibo labatiwa ngekwenta umbhobho wekunatsa lebewusetjentiswa kunatsa tjwala. Kantsi tati ngetemlandvo tiyasho kutsi umbhobho wekunatsa wekucala longabalelwa eminyakeni letigidzi letintsatfu (3000) watfolakala ethuneni laseSamariya. [2] [3]

Emareferensi[hlela | edit source]