Jump to content

Umfula wase Maputo

From Wikipedia

Template:Location map

Umfula wae-Maputo (e-Portuguese Rio) watiwa ngekutsi i-Great Usuthu River, umfula we-Lusutfu noma umfula we Suthu lose South Africa, Swaziland, kanye ne Mozambique. Lligama le-Suthu lisukela ebantfwini be-Bosotho lebebahlala eceleni kwalomfula, kepha bahlaselwa phindze basuswa maSwati.[1]  Phindze lichaza kuba mnyama loku kukhomba budzaka..[2]

Kugeleta[hlela | edit source]

Lomfula ukhuphukela eceleni kwase Amsterdam, Mpumalanga e-Ningizimu Africa lapho uhamba khona ngaseswatini, lapho ungenela etintsabeni tase Lebombo. Emuva kwemakhilomitha langu 13, lomfula uhlukanisa emave lamabili, Swaziland kanye ne South Africa. Emuva kwemakhilomitha langu 20, lomfula wakha ligede mekhatsini we South Africa kanye ne Mozambiki. Endzaweni yetilwane e-Ndumo Game Reserve itfwala imifula ye-Pongola River. Ubese ungenela i-Mozambiki uze uyofika ngase ningizimu ye-Maputo Bay, ngekwehlela ngema khilomitha langu 85.

E-Swatini kunemfula lokutsiwa i-Great Usuthu noma Lusutfu lohamba ngase Bhunya, Luyengo, Siphofaneni kanye ne Big Bend. Lelidolobha lidvutane endzawe lapho kuhamba khona lomfula. Lomfula i-Great Usuthu ngumfula lomkhulu eswatini. ushona ngemamitha langanga 21 kantsi futsi watiwa ngemanti lamhlophe. Kute lamanye emadolobha lakhona kuba nalomfula ngoba uyashona. Kantsi futsi lomfula ulikhaya lase meahhotela kanye naletinye tindzawo tetilwane.

Imifula Leyakhako[hlela | edit source]

Kusukela emlonyeni walomfula, lemifula leyakhako yi: Seganagana, Bonnie Brook, Mpuluzi, Buhlungu, Umvenvane, Lusushwana, Sidvokodvo, Mkhondvo, Mhlamani, Mzimneni, Mzimphofu, Mhlathuzane, Mtsindzekwa, Nyetane, Funuane, kanye ne Pongola Rivers.[3]

Emadamu kulomfula[hlela | edit source]

  • Westoe Dam
  • Lubovane Dam

Buka Futsi[hlela | edit source]

  • List of rivers of South Africa

Ema-referensi[hlela | edit source]

  1. Von Willig, G.R. (1925). Langs die Lebombo. J.L. van Schaik, Pretoria. pp. 175, 217. 
  2. Raper, P.E. (2004). South African place names. Jonathan Ball, Johannesburg and Cape Town. p. 387. ISBN 1-86842-190-2. 
  3. Usuthu/Mhlatuze WMA 6

Leminye imininingwane[hlela | edit source]

Coordinates: 26°11′S 32°42′E / 26.183°S 32.700°E / -26.183; 32.700Koordenatuak: 26° 11′ S, 32° 42′ E / 26.183°S,32.700°E / -26.183; 32.700