Umgwenya (e-Limpopo)

From Wikipedia

Umgwenya (AfrikaansTemplate:Lang-af) ngumfula loseSouth Africa. Emva kwekuhlangana kwalomfula neMarico River, yomibili lemifula yakha i- Limpopo River.[1]

Luhambo lwemfula[hlela | edit source]

Sitfombe se-Nasa Emfuleni Wasemgwenya

Umgwenya utalwa lapha etintsabeni tase uchamukela etintsabeni tase Witwatersrand, asukela e-Constanitia Kloof, Roodepoort, Gauteng Lidamu lekucala leligcwaliswa ngumfula wetingwenya lidamu lase Lake Heritage,ngasenyakatfo etindizeni tase Lanseria. Ngasenshonalanga kwalendzawo yetindiza uhlangana kanye nemfula wase Juksei. Acubeke agelete ngase North West lapho kunemadamu lamabili latsiwa i-hartbeespoort dam kanye nelidamu lase Roodekoppies. Ngaphambili kwelidamu lase Hartbeespoort, lomfula wendlula edolobheni lase Brits. Umfula we Elands uhlangana nemfula logeletako asukela edamini lase Vaalkop, ngemakhilomitha langu 20 nje umfula we Pienaars uyangenelela, kafishane nje ekuphumeni lidamu lase Klipvoor.

Endzaweni yase Limpopo Province, ngemakhilomitha nje langu 35, lomfula umgwenya undlulela edolobheni lase Thabazimbi kwakhekha umsele logwengile ngemakhilomitha lambalwa endzaweni lapho kuhlala khona tilwane ngaphambi kwekutsi uhlangane kanye nemfula we Marico ngasenyakatfo ye Rooibokkraal ekugcineni kwe North West Province kutowakha umfula wase Limpopo. .[2]

Kugeleta nekuhlanga kwemifula[hlela | edit source]

Lomfula Umgwenya mukhulu nje uhlanganiswa ngulemifula i-Bloubankspruit, umfula we Hennops, umfula we Jukskei, umfula we Magalies, umfula we Sterkstroom, umfula we Rosespruit, umfula we Skeerpoort,umfula we Kareespruit, umfula we Elands, umfula we Bierspruit kanye nemfula Welisondvo..[3]

Kungcoliseka kwalomfula[hlela | edit source]

Umfula Umgwenya nguye umfula lofinyetekile e- South Africa. Imitselela yalokungcola isukela edolobheni lase Johannesburg kanye nasedolobheni lase Tshwane, kumosha tindzawo letiningi letimcoka, kufaka ekhatsi tilwane tasemantini. tindzawo tase mayini, tindzawo tekulima kanye nekungcola kwasetindlini ngiko lokwenta emanti kutsi angasahlobi kahle kantsi futsi angasebentiseki, kantsi futsi netihlahla tiyalimala ngaletigameko. Kulima lokukabi kuphoceleka kutsi umhlaba amosheke, loku kulimata umfula.

Emadamu[hlela | edit source]

Sitfombe selidamu lase Hartbeespoort

Lomfula wemadamu uyincenye yemanti etingwenya (Enyakatfo) kanye nemanti ase Marico Management Area. Emadamu lakulomfula:

  • Hartbeespoort Dam
  • Roodekoppies Dam
  • Rietvlei Dam, in the Rietvlei River
  • Bon Accord Dam and Leeukraal Dam, in the Apies River
  • Klipvoor Dam and Roodeplaat Dam, in the Pienaars/Moretele River
  • Vaalkop Dam, in the Elands River
  • Bospoort Dam, in the Hex River

Buka futsi[hlela | edit source]

  • Simunyo sendishi A
  • Imifula lese Ningizimu Africa
  • Emathange kanye nemadamu ase Ningizimu Africa

Luphenyo[hlela | edit source]

Leminye imininingwane[hlela | edit source]