Jump to content

Umjeka WaseSwatini

From Wikipedia

  Template:Infobox flag

Lusuku lweCommonwealth, 2014, London: umjeka waseSwatini ngasencele

Umjeka waseSwatini wamukelwa mhlaka 6 Imphala 1968 ngemuva kwekutsi i-Eswatini (lebeyatiwa ngekutsi yi-Swaziland) itfole inkhululeko eMbusweni waseBrithani ngenyanga yinye ngaphambi kwaloko.[1] Lomdvwebo weNkhosi Sobhuza II ufaka sihlangu lesimnyama nalesimhlophe, lesinendvuku kanye netikhali letimbili, endzaweni lenemigca leluhlata njengesibhakabhaka, lemtfubi, kanye nalebovu.

Umlandvo[hlela | edit source]

Lomjeka ususelwa emjekeni yemphi leyaniketwa iSwazi Pioneer Corps, inikwa yiNkosi Sobhuza II ngemnyaka wa 1941 kute akhunjutwe emasiko emasotja esive.[2] Ng25 Mabasa 1967, lilanga inkhosi leyenta ngalo sifungo, lomjeka waphakanyiswa kwekucala ngca. I-College of Arms eLondon yabhalisa lomjeka mhlaka-30 Imphala 1967. Kuphakanyiswa kwekucala kwefulegi kwentiwa ngalelo langa.

Tinchazelo[hlela | edit source]

Lomjeka unemigca lemibili ngebudze nebubanti ngesilinganiso sa-3:2 ngekulandzelana. Umbala lobovu umelela timphi letendlulile, loluhlata njengesibhakabhaka ukhombisa kuthula nekusimama, bese lolumtfubi lukhomba imitfombo yase-Eswatini.[1] Lokugcamile kulomjeka lihawu lebeNguni kanye netikhali letimbili, lokukhombisa kuvikeleka etitseni talelive. Umbala walo uhloselwe kukhombisa kutsi bantfu labamhlophe nalabamnyama baphila ngekuthula e-Eswatini.[3] Lomjeka unemigca lasihlanu lelele, lemibili leluhlata njegesibhakabhaka ngetulu nangaphansi iphindze ibe nemugca losemkhatsini lobovu. Imigca lemibili lemincane lephuzi igudla umugca lobovu. Emgceni lobovu kunesihlangu sesikhumba senkhomo lesisuka ku-Swazi Emasotsha Regiment, lesibekwe ngendlela lecondzile. Lesihlangu siciniswa ngendvuku lokulengiswe kuyo tinsiba te-widowbird kanye ne-lourie. Letinsiba tisetjentiswa yinkhosi kuphela.[1] Ngenhla kwalendvuku kunetikhali letimbili, indvuku yekulwa yemaSwazi kanye netinhlavu letintsatfu tebuSwati letibitwa ngekutsi yinjobo, letentiwe ngetinsiba te-widowbird kanye ne-lourie.[1] Ngemnyaka wa-2011, umbala waletinsika washintjwa waba mnyama kwentela kuhambisana nembala wemvelo wetinyoni temfelokati.

Leminye imijeka[hlela | edit source]

Tikhombo[hlela | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Swaziland". Flagpost. Retrieved 15 September 2014. 
  2. "Swaziland flag". World Flags. Archived from the original on 16 September 2014. Retrieved 15 September 2014. 
  3. "Embassy of the Kingdom of Swaziland". Swaziland.org. Archived from the original on 19 June 2014. Retrieved 15 September 2014.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)