Jump to content

Umjovo i-BCG

From Wikipedia

Template:Drugbox

Umjovo i-Bacillus Calmette–Guérin (i-BCG) ngumjovo losetjentiselwa kulapha sifuba (i-TB).[1] Emaveni laphi sifo sesifuba sisinyenti khona kuyaye kunconywe kutsi umntfwana ngamunye lophilile anatse kanye ngalesikhatsi abelekwa ngendlela lekungakhonakala ngayo.[1] Bantfwana labane HIV/AIDS akukafaneli kutsi bajove.[2] Etindzaweni lapho sifo sesifuba singasisinyenti khona kuba bantfwana labasengotini kuphela labagomako uma ngabe kusolelwa nekutsi kutfolakale labanesifo sesifuba bese bayalashwa. Bantfu labadzala labangenaso sifo sesifuba kantsi bangakaze bagome kodvwa bahlalelana nebantfu labanesifo sesifuba lesingalapheki ngekunatsa emaphilisi nabo kungafanele kutsi bagonywe.[1]

Emazinga ekuvikela ayahluka kakhulu kantsi aphelela emkhatsini weminyaka lelishumi kuya kulemashumi lamabili.[1] Ebantfwaneni kuvikeleka silinganiso lesingu 20% kutsi singasuleleki kantsi nakulabo labasulelekako ivikela ihhafu yabo kutsi bangabi naletinye tifo letivumbukako.[3]  Lomjovo uwutfola ngekuhlatjwa ujove esikhunjeni.[1] Emanani langetiwe alomjovo awakasekelwa ngulobufakazi.[1] Ungabuye usetjentiswe ekulashweni kwaletinye tinhlobo temdlavuza wesinye.[4]

Imitselela lemibi ayivamisi kuba khona. Kuvamisa kuba nalokubovu, kuvuvuka, nebuhlungu lobuncanyane lapho ujovwe khona. Silondzanyana lesincane singakheka nesibati ngemuva kwekuphola. Imitselela lemibi ivamile nekutsi iyaye ibe khona kulabo labanemasotja langasebenti kahle. Awukaphephi kutsi ungasetjentiswa nawukhulelwe. Lomjovo wasungulwa kwekucala ususelwa kuma-Mycobacterium bovis lekavamise kutfolakala etinkomeni. Ngalesikhatsi isebutsakatsaka isuke isaphila.[1]

Umjovo we-BCG wasetjentiswa kwekucala nga-1921.[1] Iseluhleni Lwemitsi Lebalulekile Lwetinhlangano Tetemphilo Mhlabawonkhe, umitsi lobaluleke kakhulu ledzingekako kuluhlelo lolusisekelo lwetemphilo.[5] Tindleko tawo ewoliseli ubita 0.16 USD ngelidosi kusukela nga-2014.[6] E-United States ubita 100 kuya ku-200 USD.[7] Umnyaka ngamunye lomjovo uhlatjwa kubantfwana labalinganiselwa kutigidzi leti-100.[1]

Emareferensi[hlela | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 "BCG Vaccine: WHO position paper" (PDF). Weekly epidemiological record. 4 (79): 25-40. Jan 23, 2014.
  2. "Revised BCG vaccination guidelines for infants at risk for HIV infection" (PDF). Wkly Epidemiol Rec. 82 (21): 193-196. May 25, 2007. PMID 17526121.
  3. Roy, A; Eisenhut, M; Harris, RJ; Rodrigues, LC; Sridhar, S; Habermann, S; Snell, L; Mangtani, P; Adetifa, I; Lalvani, A; Abubakar, I (5 August 2014). "Effect of BCG vaccination against Mycobacterium tuberculosis infection in children: systematic review and meta-analysis". BMJ (Clinical research ed.). 349: g4643. PMID 25097193.
  4. Houghton, BB; Chalasani, V; Hayne, D; Grimison, P; Brown, CS; Patel, MI; Davis, ID; Stockler, MR (May 2013). "Intravesical chemotherapy plus bacille Calmette-Guérin in non-muscle invasive bladder cancer: a systematic review with meta-analysis". BJU International. 111 (6): 977–83. PMID 23253618.
  5. "WHO Model List of EssentialMedicines" (PDF). World Health Organization. October 2013. Retrieved 22 April 2014.
  6. "Vaccine, Bcg". International Drug Price Indicator Guide. Retrieved 6 December 2015.
  7. Hamilton, Richart (2015). Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition. Jones & Bartlett Learning. p. 312. ISBN 9781284057560.