Jump to content

Umjovo weHepatitis B

From Wikipedia

Umjovo weHepatitis B ngumjovo lovikela ihepatitis B.[1] Lelidosi lekucala kunconywa kwekutsi utsatfwe ngemuva kwemahora lange-24 ngemuva kwekubeleka mhlawumbe atsatse emadosi lamabili noma matsatfu nangetulu anganiketwa emvakwaloko. Loku kufaka ekhatsi labo lebanemasotja langasebenti kahle ngenca ye-HIV/AIDS nalabo lababelekwe sikhatsi singakafiki. Ebantfwini labaphililetindlela tekugoma tibangela kutsi bantfu labalinganiselwa ku-95% bavikeleke.[1]

Kuhlolwa kwengati kucinisekisa kwekutsi lomjovo usebentile kuyanconywa kulabo labasengotini kakhulu. Emadosi langetiwe angadzingeka ebantfwini labanemasotja labutsakatsaka kodvwa akakavamise kutsi abe ebantfu labanyenti. Kulabo lebasengotini yekutfola ligciwane lehepatitis B kodvwa bangakagonywa, ihepatitis B yemasotja eglobulin kufanele iniketwe kungeta ngekwemjovo emsipheni.[1]

Imitselela lemibi kakhulu levela kulomjovo wehepatitis B ijwayelekile. Kungahle kube buhlungu lapho kujovwe khona. Kuphephile kutsi ungawusebentisa nawukhulelwe nanoma nawumunyisa. Awukaze ucatsaniswa nesifo se-Guillain-Barre. Lemijovo lekhona nyalo ikhicitwa ngematheknikhi ema-DNA seli lakheke kabusha. Iyatfolakala kukokubili ngekwako nangenhlanganisela yaleminye imijovo.[1]

Umjovo wekucala wehepatitis B wavunyelwa e-United States nga-1981.[2] Luhlobo loluphephile lwafika emakethe nga-1986.[1] KukuLuhla Lwemitsi Lebalulekile Lwenhlangano Yetemphilo Mhlabawonkhe, umutsi lobaluleke kakhulu lodzingekako kuloluhlelo lolusisekelo lwetemphilo.[3] Tindleko tawo ewoliseli ubita 0.58 nga 13.20 USD ngelidosi kusukela nga-2014.[4] E-United States ubita emkhatsini wa-50 na 100 USD.[5]

Emareferensi[hlela | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Hepatitis B vaccines WHO position paper" (PDF). Weekly epidemiological record. 40 (84): 405-420. 2 Oct 2009.
  2. Moticka, Edward. A Historical Perspective on Evidence-Based Immunology. p. 336. ISBN 9780123983756.
  3. "WHO Model List of EssentialMedicines" (PDF). World Health Organization. October 2013. Retrieved 22 April 2014.
  4. "Vaccine, Hepatitis B". International Drug Price Indicator Guide. Retrieved 6 December 2015.
  5. Hamilton, Richart (2015). Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition. Jones & Bartlett Learning. p. 314. ISBN 9781284057560.