Umjovo wePertussis

From Wikipedia

Umjovo wePertussis ngumjovo lovikela kukhwehlela kubhadle sikhwehlela.[1] Kunetinhlobo letimbili letibalulekile: umjovo wemasotja laphelele nemjovo wemasotja langakapheleli.[1] Lomjovo lophelele wemasotja uyimphumelelo kulokulinganiselwa ku-78% ngalesikhatsi lomjovo lonemasotja wona uyimphumelelo lengu-71–85%.[1][2] Lemphumelelo yalomjovo ubonakala kwekutsi uyehla ngemaphesenti lama-2 kuya kulali-10 ngemnyaka kantsi unekwehla lokukhulu ngalomjovo locuketse emasotja. Kujova nawukhulelwe kungahle kuvikele umntfwana.[1] Lomjovo ulinganiselwa kutsi bewungabe usindzise ihhafu yetigidzi tebantfu nga-2002.[3]

Inhlangano Yetemphilo Mhlabawonkhe yeSikhungo Sekulawula Nekuvikela Tifo income kwekutsi bonkhe bantfwana bajovelwe ipertussis nekutsi ifakwe kuloluhla lwekuhlala bayigomela.[1][4] Loku kufaka ekhatsi bantfu labane HIV/AIDS. Emadosi lamatsatfu acale kuniketwa kulabanemaviki lasitfupha budzala nawo ayanconywa kubantfwana. Lamanye emadosi langetiwe anganiketwa kubantfwana lesebabadzala nakubantfu labadzala. Lomjovo utfolakala kuphelangekuhlanganiswa naleminye imijovo.[1]

Lomjovo lonemasotja uvamise kusetjentiswa emaveni lesekatfutfukile ngenca yekungabi nemitselela lemibi leminyenti. Emkhatsini wa-10 na 50% webantfu labaniketwa lomjovo wemasotja laphelele baba nalokuvelako lokubovu lapho bajove khona nefiva.  people given the whole-cell vaccines develop redness at the injection site and fever. Beva kushisa kakhulu bachuzule nekukhala sikhatsi lesidze kuyenteka kulabangaphansi kweliphesenti linye. Ngalomjovo wemasotja kuba nesikhashane sekuvuvuka lokungasho lutfo emkhonweni kungahle kubonakale. Imitselela lemibi kuyo yomibili imijovo, kodvwa ikakhulukati lomjovo wemasotja laphelele, iba mincane uma lomntfwana amncane. Lomjovo wemasotja laphelele akukafaneli usetjentiswe ngemuva kweminyaka lesitfupha. Tinkhinga letinkhulu tesikhatsi lesidze letiphatselene nengcondvo atihambisani nanalonye luhlobo.[1]

Umjovo wepertussis wasungulwa nga-1926.[5] UkuloLuhla Lwemitsi Lebalulekile Lwenhlangano Yetemphilo Mhlabawonkhe, umutsi lobaluleke kakhulu lodzingekako kuloluhlelo lolusisekelo lwetemphilo.[6] Incenye lebuye ifake ekhatsi itetanus, diphtheria, polio, nemjovo we Hib bekubita 15.41 USD idosi ngayinye nga-2014.[7]

Emareferensi[hlela | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 "Pertussis vaccines: WHO position paper - September 2015" (PDF). Wkly Epidemiol Rec. 90 (35): 433-58. 2015 Aug. PMID 26320265.
  2. Zhang, L; Prietsch, SO; Axelsson, I; Halperin, SA (Sep 17, 2014). "Acellular vaccines for preventing whooping cough in children". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 9: CD001478. doi:10.1002/14651858.CD001478.pub6. PMID 25228233.
  3. "Annex 6 whole cell pertussis" (PDF). World Health Organization. Retrieved 5 June 2011.
  4. "Pertussis: Summary of Vaccine Recommendations". Centre for Disease Control and Prevention. Retrieved 12 Dec 2015.
  5. Macera, Caroline (2012). Introduction to Epidemiology: Distribution and Determinants of Disease. Nelson Education. p. 251. ISBN 9781285687148.
  6. "WHO Model List of EssentialMedicines" (PDF). World Health Organization. October 2013. Retrieved 22 April 2014.
  7. "Vaccine, Pentavalent". International Drug Price Indicator Guide. Retrieved 8 December 2015.