Umlandvo waseSwatini

From Wikipedia
Lifulegi lase-Eswatini

Tintfo takadzeni letikhombisa imisebenti yebantfu kusukela ekucaleni kweNkatsi yeLitje titfolwe eMbusweni wase-Eswatini. Takhamuti tekucala letatiwako talesigodzi bekungemtingeli kanye nekuhlanganisa emaKhoisan. Ngekuhamba kwesikhatsi, bantfu labanyenti baba ngemaNguni ngesikhatsi nangemuva kwekutfutsela kwebantfu baseBantu. Bantfu labakhuluma tilwimi letitfolakala kuletinye tilwimi taseSotho naseNguni bacala kuhlala ngekushesha ngelikhulu lesi-11.[1] Leligama lelitsi Mswati II lisuselwa enkhosini yakamuva. Mswati II bekangumbusi lomkhulu wase-Eswatini, futsi wandzisa lendzawo yalelive ngalokuphindvwe kabili ngebukhulu bayo. Bantfu base-Eswatini bavela emindenini leminyenti lengahlukaniswa ngekutsi yi-Emakhandzambili, i-Bemdzabu, kanye ne-Emafikamuva, kuye ngekutsi bahlala nini futsi bahlala njani e-Eswatini.

  1. Bonner, Philip (1983). Kings, Commoners and Concessionaires: The Evolution and Dissolution of the Nineteenth-Century Swazi State. Cambridge: Cambridge U. Press. See esp. pp. 60, 85–88.