Umlumbi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

imvelaphi[hlela | edit source]

Umlumbi ngumuntfu lomvelaphi yakhe iseNgilandi.noma loyo muntfu asahlala kuphi kepha imvelaphi yakhe isengilandi futsi asakhuluma silumbi. lelinye libito lebelumbi ngemaNgisi ngoba bakhuluma siNgisi.

Belumbi Yinhlanganisela yetinhlanga letafudvukela engilandi ngelikhulunyaka lesihlanu kanye neminyaka leyalandzela lapho.Ngelikhulunyaka lemakhulu lasiphohlongo(A.D 800) kwabe sekufika EmaDanishi atekwakha hkona kulesihlenge, kepha wona awatsatfwanga njengemaNgisi .kepha loko kwantjintja eminyakeni leyalandzela lapho letive betilwa tehlulane kubuse emaDanishi kubuye kubuse emangisi emdzabu.nako loko kwabuye kwaphela kwabe sekuba nesive lesitibita ngemaNgisi.