Jump to content

Umndeni

From Wikipedia
Umndeni.

Umndeni (síNgísi, family).

Umndeni
XY (♂) XX (♀)
F-1 mkhûlu gógo
P babe make
<-- (umfati)
F1 umntfwana (umfana, indvódzana)
(bhuti) -->
umntfwana (intfombatana, indvodzakâti)
<-- (dzádze)

Tihlobo[hlela | edit source]

Tihlobo (síNgísi, relatives) bantfu labatalana nawe nobe kanye nebatali bakho.

Gogo[hlela | edit source]

Gogo ngumake wababe wakho, nobe ngumake wamake wakho. Liswati alibi nagogo munye, ngoba phela dzadzewabogogo lomncane naye ngugogo kepha yena ubitwa ngagogoncane(gogo lomncane). Lomdzala-ke yena kutsiwe ngugogo lomdzala. Umnakabogogo naye ngugogo kepha yena ubitwa ngagogo lomdvuna.

Mkhulu[hlela | edit source]

Mkhulu ngubabe wamake wakho nobe babe wababe wakho. Nobe futsi ngumuphi umuntfu lomdvuna losaluphele ubitwa ngaye mkhulu. Umnakabomkhulu naye ngumkhulu, lomncane kutsiwa ngumkhulu lomncane. Lomdzala kutsiwe ngumkhulu lomdzala/lomkhulu.

Babe[hlela | edit source]

Babe ngulendvodza lekutalako, lekunakekelako. Labanye betfu bobabe abasitali kepha basikhulisile. Babe unebanakabo nabodzadzewabo latalwa nabo. Labadzala kunakuye bobabelomkhulu, labancane kunaye bobabe lomncane. Labasikati bobabe lomsikati. Indvodza letsetse make wakho ibe ingakutali uyibita ngababe lomncane. Nobe sewuhlonipha umuntfu lomdvuna losamdzala umbita ngababe.

Make[hlela | edit source]

Make ngulomsikati lowakubeleka nobe lowakukhulisa. Nakunobe ngumuphi umuntfu lomsikati losesigabeni sebufati ubitwa ngamake. Dzadzewabomake lomdzala ngumamkhulu (make lomkhulu), lomncane ngumake lomncane (ncane). Umnakabomake yena ngumalume.

Umnaka[hlela | edit source]

Ngumuntfu lomdvuna lotalwa ngubabe nobe ngumake. Nebafana bababe lomncane nalomkhulu banaka. Nabontsanga nabo banaka nawubahlonipha.

Dzadze[hlela | edit source]

Ngumuntfu lomsikati lesitalana naye. Nemantfombatane ababe lomncane nalomkhulu bodzadze. Nemantfombatane lalinganako abitana ngabodzadze.

Síhlahla Semndeni[hlela | edit source]

Síhlahla Semndeni (Grandpa: mkhulu; Grandma: gogo; DAD: babe; MUM: make; YOU: wena).
Síhlahla se-Olympos.


Kúfúna[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]