Umvikeli wemalungelo eluntfu

From Wikipedia
Sidssy Viaducto ungulomunye webavikeli bemalungelo eluntfu.

Umvikeli wemalungelo eluntfu ngumuntfu lotfutfukisa emalungelo ebantfu kantsi aphindze avikele emalungelo eluntfu. Bantfu labavikela luntfu bangaba batfolakala emikhakheni leminyenti emphakatsini kufaka phakatsi tintsatseli tetindzaba, bothisela, bodokotela, bafundisi bameli, bothishela, bakhankasela tindlu, batsintsekako etintfweni leticondzile, nobe bantfu labadlala bodvwa. Bangakhona kuvikela emalungelo njengencenye yemisebenti yabo nobe ngekutitsandzela. Ngenca yemisebenti yabo, bavikeli bemalungelo ebantfu (i-HRDs) bavame kuhlushwa kufaka ekhatsi kuhlanjalatwa, kugadvwa, kuhlushwa, emacala langemanga, kuboshwa ngekungakhetsi, kuvinjelwa kwelilungelo lenkhululeko yekuhlangana, kuhlasela ngekwenyama, ngisho nekubulala. Ngemnyaka wa 2020, lokungenani ema-HRD langu-331 abulawa emaveni langu-25. Umphakatsi wemave emhlaba kanye nalamanye emave etame kuphendvula kulobudlova ngetindlela letehlukahlukene tekuvikela, kepha budlova lobumelene ne-HRD buyachubeka nekukhula. Bavikeli bemaLungelo eLuntfu labasikati kanye nalabo labavikela emalungelo eLuntfu (labavame kuba bantfu bemdzabu) bahlangabetana nekucindzetelwa lokukhulu kanye netingoti kunebasekeli bemalungelo eLuntfu labasebenta kuletinye tindzaba.