User:CarsracBot

From Wikipedia


Bureaucracy => Special:Makebot/CarsracBot / meta:Steward_requests/Bot_status

  • User:CarsracBot was a global wikipedia interwiki bot, using PyWikipedia framework!
  • User:CarsracBot is operated from medium-sized Wikipedias (like li, zea, als, yo)
  • User:CarsracBot is flagged on several wikis, see that list...


This page is maintained by the CarsracBot

100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
List of abbreviations:
D
Wikidata edit
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

12 iNkhwekhweti 2024


100 nieuwste artikelen

18 iNkhwekhweti 2024

17 iNkhwekhweti 2024

16 iNkhwekhweti 2024

12 iNkhwekhweti 2024

10 iNkhwekhweti 2024

9 iNkhwekhweti 2024

7 iNkhwekhweti 2024

  • 17:2617:26, 7 iNkhwekhweti 2024Umlandvo wa j.j thwala (hist | hlela) ‎[1,491 bytes]Thulamag (ingcoco | contribs) (Created page with "'''Dokotela Jozi Joseph Thwala''', lowatiwa ngekutsi nguJJ, uhlonishwa njengendvodza leyetayelekile kutemfundvo letawukhunjulwa ngendzima layidlala ekutfutfukiseni umbono weNyuvesi yaseMpumalanga (i-UMP) njengayinye yemanyuvesi lahamba embili e-Afrika. Thwala, umbhali lohlonishwako wetincwadzi tesiSwati, ushone ngeLisontfo leliphelile aneminyaka lengu-62. Ngesikhatsi akhuluma emngcwabeni wakhe, umholi weluhlelo lwe-BA e-UMP, Dokotela Nonzwakazi Maqubela, wachaza Thwala n...") Tag: Visual edit

5 iNkhwekhweti 2024

  • 20:0520:05, 5 iNkhwekhweti 2024Umlandvo wa meinhof carl (hist | hlela) ‎[3,111 bytes]196.13.185.15 (ingcoco) (Created page with " '''Carl Meinhof'''-Carl Friedrich Michael Meinhof (July 23, 1857 ??) 11 Febhuwari 1944) bekangusosayensi wetilwimi waseJalimane futsi angulomunye wetati tekucala tekulwimilwimi letatadisha tilwimi tase-Afrika. Meinhof watalwa eBarzwitz eceleni kweRügenwalde esifundzeni sasePomerania, eMbusweni wasePrussia. Wafundza eNyuvesi yaseTübingen naseNyuvesi yaseGreifswald. Nga-1905 waba nguphrofesa eSikolweni Sekufundza ngeTindzaba taseMpumalanga eBerlin. NgaMay 5, 1933, waba...") Tag: Visual edit
  • 19:0319:03, 5 iNkhwekhweti 2024Umlandvo wa thomas givon (hist | hlela) ‎[2,754 bytes]196.13.185.15 (ingcoco) (Created page with "  '''Thomas givon'''-Thomas Givon (lowatiwa ngekutsi nguTalmy Givón (watalwa mhlaka 22 Inhlaba 1936) usati selulwimi kanye nembhali. Ungulomunye webasunguli be "West Coast Functionalism", namuhla lehlukaniswe njengemodeli yelulwimi lolusekelwe ekusebentiseni, kanye nelitiko letilwimi e-University of Oregon. Givón usekela imfundziso yekutigucukela kwemvelo yelulwimi kanye nekukhulumisana. <ref>BD McCandliss, MI Posner, T '''Givon''' - Cognitive Psychology, 1997 </ref>...") Tag: Visual edit
  • 18:4618:46, 5 iNkhwekhweti 2024Umlandvo wa clement doke (hist | hlela) ‎[5,793 bytes]196.13.185.15 (ingcoco) (Created page with " '''CLEMENT DOKE''' -(16 Inkhwekhweti 1893 eBristol, United Kingdom 24 Indlovana 1980 eEast London, South Africa) bekangusosayensi wetilwimi wase Ningizimu Afrika lobekasebenta kakhulu ngetilwimi tase Afrika. Ngekubona kutsi luhlelo lwelulwimi lwe Bantu lwehlukile kunelulwimi lwase Europe, bekangulomunye wabososayensi bema Afrika bekucala ngesikhatsi sakhe kutsi bashiye indlela ye Euro-centric ekuchazeni lulwimi kwentela indlela yesintfu. Wabhala imibhalo leminyenti, wa...") Tag: Visual edit
  • 17:4617:46, 5 iNkhwekhweti 2024Tinongo tenkhulumo (hist | hlela) ‎[2,128 bytes]196.13.185.15 (ingcoco) (Created page with " '''Tinongo tenkhulumo:''' a)    Sifaniso -lapho kufaniswa tintfo letimbili noma letengetulu letehlungene kute kutfolakale kufana kwato. Kusetjentiswa takhi tekufanisa njenga, fana-,-nganga-,kuhle,kwe-, Tibonelo ; ·        Utibek’embili njengemvumulo ·        Munhle kuhle kwelilanga liphuma b)    Kumuntfutisa -tintfo letite umphefumulo tentiwe tintfo letinemphefumulo Tibonelo; ·        Licala lembula ingubo lingene ·        Emabondza s...") Tag: Visual edit

2 iNkhwekhweti 2024

1 iNkhwekhweti 2024

30 Mabasa 2024

29 Mabasa 2024

28 Mabasa 2024

  • 11:2811:28, 28 Mabasa 2024Farhan Rana Rajpoot (hist | hlela) ‎[745 bytes]Sajid Javid Pk (ingcoco | contribs) (Created page with "{{Umuntfu|item=(Q123469224)}} '''Farhan Ran Rajpoot''' (Urdu فرحان رانا راجپوت) ngumcondzisi welibhayisikobho wasePakistan, i-Youtuber, umculi kanye nemlingisi wemidiya yedijithali. Watalwa nga-April 20, 2000, e-Okara, lidolobha lelisesifundzeni sasePunjab, ePakistan. Farhan Rana Rajpoot ngumdlali we-Youtuber kanye nemculi. == Team == * (2021 films) ''The Land of Skulls'' * (1945 films) Brief Encounter == Kúfúna == {{Commons|Commons|Farhan...") Tag: Visual edit

25 Mabasa 2024

23 Mabasa 2024

22 Mabasa 2024


ak:User:CarsracBot