User:Madudula

From Wikipedia

Madudula[hlela | edit source]

SAWUBONA HOLA! HEITA


Leli likhasi laMadudula lokunguye lovama kubhala emakhasi lapha kuWikipedia yesiswati.intfo lengingayitfokotela kubona linani lebantfu lababhala lapha likhula landza kute siSwati naso siye embili.kepha lokufuneka sikucaphele kutsi sibhala liciniso lelinebufakati hhayi loko lesicabanga kutsi kulicinisa. uma ngabe kukhona lofisa kukukhuluma nami ngicela ungibhalele.

ngiyabonga

Madudula kunjani, buka ndvodza ngisesikhashane ngi editha la kulelulwimi lwesiSwati intfo lekhona lengingasho kutsi iyangehlula emareferensi, sonke sikhatsi nangifaka i reference list solo itokhomba kutsi kumele kutsi ngiyente kahle ,,ungangisita kuloku ? --Bobbyshabangu (talk)