Jump to content

William Ruto

From Wikipedia

William Samoei Arap Ruto (watalwa mhlaka 21 Disemba 1966) ungusopolitiki wase Kenya lokhetsiwe kutsi abe ngumengameli wase Kenya. Usebente njengelisekela lamengameli waseKenya kusukela nga-2013. Elukhetfweni lwa 2013 lwaMengameli, wakhetfwa njengeSekela laMengameli kanye neMengameli Uhuru Kenyatta ngaphansi kwe Jubilee Alliance.[1] Ruto abelilunga lePhalamende (MP) kusukela nga-1998 kuya ku-2013. Bekayindvuna Yetindzaba Tavelonkhe kuhulumende waDaniel Arap Moi ngo 2002. Ngekuhamba kwesikhatsi wasebenta kuhulumende waMwai Kibaki njengeNdvuna yeTekulima kusukela nga-2008 kuya ku-2010 waphindze waba yiNdvuna yeMfundvo lePhakeme ngo 2010. Wakhetfwa kutsi abe ngumengameli waseKenya elukhetfweni lwaMengameli lwanga-2022.[2]

Imphilo yasebuntfwaneni kanye nemfundvo[hlela | edit source]

Ruto watalwa mhlaka 21 Disemba 1966 endzaweni yase Sambut, lesesifundzeni saseKamagut. Kantsi inet-Ph.D kutimfundvo te Plant Ecology.

Ngemisebenti yakhe yekuhola lisontfo eNyuvesi yaseNairobi, Ruto wahlangana neMengameli Daniel Arap Moi, lowagcina ametfule kutepolitiki ngesikhatsi selukhetfo lwanga-1992.

Ruto unelipulazi letinkhukhu endzaweni yakubo eSugoi, lebeyikhutsatwa sikhatsi sakhe sekutsengisa tinkhukhu emgwacweni lomkhulu waseNairobi-Eldoret.

Kungenela tembusave[hlela | edit source]

Ngemuva kwekuphotfula eNyuvesi yaseNairobi nga-1990, Ruto wasebenta njengothishela esifundzeni sase North Rift eKenya kusukela nga-1990 kuya ku-1992, lapho bekaphindze abe ngumholi we African Inland Church (AIC) Choir.

Libambela lamengameli[hlela | edit source]

Waba libambela lamongameli wesikhashana waseKenya kusukela mhlaka 5 kuya kumhlaka 8 Imphala 2014 ngesikhatsi Mengameli Uhuru Kenyatta angekho aye e-The Hague.

LiSekela laMengameli[hlela | edit source]

Ruto naNdvunankhulu waseNdiya Narendra Modi ngemnyaka wa 2016

Nga-6 October 2014, Ruto wakhetfwa nguMengameli Uhuru Kenyatta kutsi abe ngumengameli wesikhashana wase Kenya ngemuva kwekubitwa kwakhe kutsi avele embikwe-ICC.[3] [4]

Elukhetfweni lwa 2017, Uhuru na Ruto batfola 54% wemavoti ngemuva kwekutsi labo labaphikisako bakwenyanya lukhetfo lolusha futsi Uhuru na Ruto baphindze bakhetfwa nga 98% wemavoti. INkantolo lePhakeme yasekela imiphumela yalolukhetfo lwesibili.

Ruto bekangenele etimphikiswaneni letinyenti tekutsatsa umhlaba, kufaka ekhatsi tinkampani letinyenti tembuso waseKenya letibambe lichaza etimphikisweni letingapheli tekutsatsa indzawo. Bemaphephandzaba labanyenti, kanye netiphatsimandla tetembusave kanye nebalwela inkhululeko bavame kumchaza ngekutsi "Arap-Mashamba" (leligama liyinhlanganisela yendvodzana yemhlaba). [5]

Ruto emhlanganweni we-54 we-IAEA General Conference

Imphilo yakhe[hlela | edit source]

Ruto washada nemkakhe Rachel Chebet nga-1991. Laba labashadene labasebancane bacala bahlala eDagoretti lapho batfola khona umntfwana wabo wekucala, Nick Ruto.

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/08/18/william-ruto-is-declared-kenyas-next-president
  2. https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2022-08-18-william-rutos-election-signals-end-of-kenyas-dynastic-tribal-politics/
  3. https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2022/8/16/is-william-ruto-up-to-his-new-job
  4. https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/editorials/2022-08-19-editorial-rutos-win-in-kenya-is-the-start-of-a-break-with-ethnic-politics/
  5. https://www.news24.com/news24/africa/news/kenyas-outgoing-president-promises-smooth-transition-20220818