Jump to content

Winnie Madikizela-Mandela

From Wikipedia

Winnie Madikizela-Mandela (lowatalwa nga Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela; 26 Inyoni 1936 2 Ingci 2018), watiwa nangekutsi ngu Winnie Mandela, bekangumshisekeli welibandlululo wase Ningizimu Afrika futsi angumuntfu wepolitiki, futsi angumfati wesibili waNelson Mandela.[1] Wakhonta njengelilunga lePhalamende kusukela nga-1994 kuya ku-2003, futsi kusukela nga-2009 kwate kwaba sekufeni kwakhe, waphindze waba liSekela leNdvuna yeTebuciko nemasiko kusukela nga-1993 kuya ku-1996. Ulilunga lelicembu lepolitiki le-African National Congress (ANC), wasebenta ku-ANC's National Executive Committee waphindze wahola i-Women's League. Madikizela-Mandela bekatiwa ngulabo labamsekelako ngekutsi "Nina weSive".

Watalelwa emndenini wasebukhosini bama-Xhosa e-Bizana, futsi bekangumuntfu losebenta emphakatsini, washada naNelson Mandela eGoli ngemnyaka wa-1958; bahlala bashadile iminyaka lengu-38 futsi baba nebantfwana lababili.Ngemnyaka wa 1963, ngemuva kwekutsi Mandela aboshwe ngemuva kwelicala laseRivonia, waba ngumuntfu wakhe embikwebantfu eminyakeni lengu-27 layicitsa asejele. Ngaleso sikhatsi, wakhula waba ngumuntfu lowatiwako emkhankasweni wekulwa nelubandlululo. Madikizela-Mandela waboshwa nguhulumende wetekuphepha ngetikhatsi letehlukahlukene, wahlushwa, wabekwa ngaphansi kwemitsetfo yekuvala, waphindze watfunjelwa edolobheni lelisemaphandleni, futsi wacitsa tinyanga letimbalwa avalelwe yedvwana.[2]

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. Winnie Mandela. nndb.com
  2. Winnie Madikizela-Mandela | South African History Online (sahistory.org.za)