AKA (umculi we-rap)

From Wikipedia

Kiernan Jarryd Forbes (28 January 1988 - 10 February 2023), lowatiwa ngekutsi ngu-AKA, bekangumculi we-rap wase Ningizimu Afrika, bekaphindze abe ngumkhiciti wemarekhodi kantsi abuye abengusomabhizinisi. Watalwa eKapa kantsi wakhulela eJozi, Forbes watfola kwatiwa ngemuva kwekukhulula liculo lakhe "Victory Lap" ku-albhamu yakhe yekucala, i-Altar Ego (2011). Bekangulomunye webaculi labadvumile baseNingizimu Afrika ngesikhatsi sakhe futsi bekangumculi we-hip hop waseNingizimu Afrika lotsengiswa kakhulu.

Kufa[hlela | edit source]

Mhlaka 10 Indlovana 2023, AKA bekahlelelwe kudlala e-Yugo nightclub eThekwini njengencenye yekugubha lusuku lwakhe lwekutalwa. Kwatsi nga-10 ntsambama, Forbes kanye nebangani bakhe kufaka ekhatsi Tebello Motsoane bebeme ngaphandle kwe Wish, indzawo yekudlela lese Florida Road ngesikhatsi indvodza lebeyiphetse sibhamu igijimela kubo yadubula Forbes enhloko, ngesikhatsi umlingani wakhe lobekeme eceleni kwemoto yaForbes adubule lokunyenti lokwabulala Motsoane.

Lamadvodza lamabili lanetibhamu abaleka ngetinyawo. Forbes naMotsoane kwatsiwa bafile.