Jump to content

Acornhoek

From Wikipedia

I-Acornhoek, lephindze yatiwe ngekutsi yi-Khenhuk, lilokishi lelisemaphandleni lelisenyakatfo-mpumalanga ye-Bushbuckridge esifundzeni sase-Mpumalanga eNingizimu Afrika.

Lelilokishi lasungulwa ngasekupheleni kwemnyaka wa 1950,kantsi lisendzaweni lengaba ngemakhilomitha langu-38 eningizimu-mpumalanga yeHoedspruit eLimpopo kanye nemakhilomitha langu-165 enyakatfo-nshonalanga yeKomatipoort eceleni kwemncele waseMozambique nase eSwatini. Leligama lelitsi Acornhoek lichazwa ngetindlela letehlukene ngekutsi lisuselwa ku-Eekhoornhoek ('ngumngcwabo we-squirrel'); lisuselwa egameni lesiJalimane lelitsi Eichhorn, futsi lisuselwa etitselweni letifana ne-acorn esihlahleni se-marula.