Amina Desai

From Wikipedia

  Amina Desai (1920 - 10 June 2009) bekangusopolitiki wesifazane wase Ningizimu Afrika lowahlala sikhatsi lesidze aboshiwe kutepolitiki.

In 1996, aged 76, she was a witness for the Truth and Reconciliation Commission.

Ngemnyaka wa 2013 waniketwa umklomelo we-Order of Luthuli yase Ningizimu Afrika ngemuva kwekushona kwakhe.