Angie Motshekga

From Wikipedia

Matsie Angelina Motshekga Lophindze atiwe njenga Angie Motshekga (watalwa mhlaka 19 Inhlaba 1955) ungusopolitiki kantsi iphindze abe ngundvunankule wetemfumdvo yemabanga laphansi e Ningizimu Afrika.Usebenta njengeNdvuna Yetemfundvo Lesisekelo kusukela ngaMeyi 2009. Waphindze wakhetfwa njengemengameli wesikhashana weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika mhlaka 2 Kholwane 2021, ngesikhatsi Mengameli Cyril Ramaphosa aya emngcwabeni waKenneth Kaunda eZambia. Ngaphambilini abelilunga le-Executive Council kuhulumende wesifundza saseGauteng. Motshekga ulilunga le-African National Congress. Bekangumengameli welicembu lebesifazane.

Imphilo yakhe yekucala kanye nemsebenti wakhe wekufundzisa[hlela | edit source]

Motshekga watalelwa eSoweto, eSifundzeni sase Transvaal. Watfola imfundvo yakhe yasesikolweni semabanga laphansi etikolweni letehlukene eSoweto. Wabhalisa esikolweni sekuhlala eMatatiele.[1] Motshekga wafundzela e-University of the North, lapho atfola khona i-Bachelor of Arts degree in Education. E-University of the Witwatersrand, Motshekga watfola i-Bachelor of Educational Science degree kanye ne-master's degree.

Ngemnyaka wa 1981, Motshekga wacala kusebenta njengothishela e-Orlando High School. Wasebenta kulesikolwa kwaze kwaba ngu-1983, lapho ashiya khona ngemuva kwekukhetfwa njengothishela eSoweto College of Education. Motshekga waba nguthishela e-University of the Witwatersrand nga-1985. Wafundzisa enyuvesi kwaze kwaba ngu-1994.

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Parl