Baleka Mbete

From Wikipedia

Baleka Mbete (24 Inyoni 1949) ungusopolitiki wase Ningizimu Afrika lobekaphindze abengusekela waMengameli wase Ningizimu Africa kusukela mhlaka 2008 kuya kumhlaka 2009. Waphindze waba Sikhulumi seSigungu saVelonkhe tikhatsi letimbili letingachubeki kusukela nga-2004 kuya ku-2008 kanye nangesikhatsi kusuka nga-2014 kuya ku-2019. Ulilunga le-African National Congress (ANC), wakhetfwa kwekucala kutsi abe lilunga leSigungu saVelonkhe nga-1994 wase uyekela sikhundla sakhe nga-2019.