Bantfu basive semaNdebele aseNingizimu

From Wikipedia
EmaNdebele
Umuntfu iNdebele
Bantfu AmaNdebele
Lulwimi IsiNdebele
Live KwaNdebele

Ema-AmaNdebele licembu lebantfu labavela INingizimu Afrika labakhuluma isiNdebele. Linyenti labo litfolaka etifundzeni tase Mpumalanga, eGauteng, Limpopo, kanye nasenyakatfo-Mpumalanga yeNingizimu Afrika.Etindzabeni letifundvwako lelicembu lebantfu libitwa ngekutsi yi-Southern Ndebele kwentela kuhlukanisa emindenini yabo i-maNdrebele, lephindze ibitwa ngekutsi yiNyakatfo yeNdebele, futsi ingadidaniswa nebantfu baseNyakatfo yaseZimbabwe.