Barbara Hogan

From Wikipedia

Barbara Anne Hogan (watalwa mhlaka 28 Indlovana 1952) bekanguNdvuna wetemphilo kanye Netemabhizinisi Emphakatsi kuKhabhinethi yamongameli Zuma eNingizimu Afrika.

Imphilo yakhe yasebuntfwaneni[hlela | edit source]

Hogan wafundza eSt Dominic's Catholic School for Girls, eBoksburg, waphindze watfola i-degree e-University of the Witwatersrand.kantsi uneticu te-Accounting kanye ne-Economics.