Benjamin Dube

From Wikipedia

Benjamin Dube (January 23, 1962) ngumculi we gospel wase Ningizimu Afrika lowatfola ludvumo ekucaleni kweminyaka yangabo 80. Eminyakeni leyendlulile ukhiphe ema-albhamu lamanyenti lafinyelele ezingeni leligolide kanye ne-platinum emculweni waseNingizimu Afrika. Dube uphindze abe ngumfundisi lohola libandla i-High Praise Centre e-Voslorus, empumalanga neliJozi.

Iminyaka yekucala[hlela | edit source]

Dube uvela emndenini wenkholo, lutsandvo lwaDube ngemculo lwacala asesemncane. Wacala kuhlabela umculo we gospel nemndeni wakhe aneminyaka lesikhombisa budzala.

Umlandvo wetincwadzi[hlela | edit source]

 • Umkhosi (1994)
 • Ngiva ngatsi ngiyachubeka (2000)
 • Kudvunyiswa Lokukhulu (2002)
 • kuto tonkhe tintsaba...ngiyabonga (2004)
 • Uyangibusisa Ngaso (2005)
 • Ekukhona Kwakhe (2007)
 • Kukhonta Nakukhona (2010)
 • Kuphiliswa Kukhona Kwakhe (2012)
 • Kuvuselela Kuba khona Kwakhe (2014)
 • Kungcweliswa Nakukhona Kwakhe (2015)
 • Kuncoba Nakukhona (2017)
 • Ludvumo Lwekubakhona Kwakhe (2019)
 • Kubuka emuva

Tinkomba[hlela | edit source]