Jump to content

Brenda Fassie

From Wikipedia

Brenda Nokuzola Fassie (3 November 1964 - 9 May 2004) bekangumculi waseNingizimu Afrika, umbhali wetingoma, umdansi kanye nemshikashika. Uphindze atiwe ngaMaBrrr kubalandzeli bakhe, uphindze atiwe ngekutsi ngu "Queen of African Pop", "Madonna of The Townships" noma nje ngu The Black Madonna. Imicimbi yakhe leyesabekako yasesiteji yatfola ligama "lekuhlukumeta"; ngalokumangalisako, ligama lakhe lesiXhosa, Nokuzola, lisho "kuthula", "kuthula" nobe "kuthula".[1]

  1. Desa Philadelphia, "Brenda Fassie: Africa: The Madonna Of The Townships", Time, 15 September 2001.