Bruce Fordyce

From Wikipedia

  Bruce Noel Stevenson Fordyce ( 3 Ingongoni 1955 e-Hong Kong) ngumdlali we-marathon kanye ne-ultramarathon wase Ningizimu Afrika. Watiwa kakhulu ngekuwina i-South African Comrades Marathon tikhatsi letiyimfica, lapho wancoba emahlandla langu-8 ngekulandzelana. Waphindze wancoba umncintiswano we-London to Brighton Ultramarathon iminyaka lemitsatfu lelandzelanako. Nguye lobekaphetse umlandvo wemhlaba longetulu kwemakhilomitha langu-50 futsi bekaphetse umlando wemhlaba longephansi kwemakhilomitha lalikhulu.