Jump to content

Buciko

From Wikipedia

Buciko (siNgisi: arts). Buciko siphiwo sekwenta info letsite. Buciko buyasetjentiswa umuntfu nabonisa indlela lativa ngayo nobe aveta imibono yakhe ngesimo lesitsite. Belhukaniswa kanyenti-ke buciko.

Buciko bekudvweba (visual arts)[hlela | edit source]

Lapha umuntfu uhlanganisa imibala leyahlukene kukhipha lentfo layifunako, sib: kulhanganiswa kwabopende kukhipha bantfu, tilwane tilhahla naletinye tintfo.

Buciko bekubata/kubumba/nekweluka (sculpture)[hlela | edit source]

Kubata kwakha tintfo ngetihlahla, lubumba, ematje naletinye tintfo.

Buciko lobubhalwako (literature)[hlela | edit source]

Buciko lobubhalwako behlukaniswe kanyenti, kepha inhloso yabo kufundzisa, kuchitsisa situnge, kulondvolota kanye nekuvakalisa indlela umbhali lativa ngayo. Bona behlukaniswa ngalendlela:

Buciko lobetfulwako (perfoming arts)[hlela | edit source]

Loluhlobo ngulo lolwenabeke nalolwatiwa kwedlula tonkhe, phela lona aludzingi tintfo letinyenti kute luchubeke.

Buciko bekuvunula (fashion)[hlela | edit source]

Lapha sisuke sichaza buhle ngendlela lesibubona ngayo.

Art