Jump to content

Bunkondlo

From Wikipedia
Bunkondlo: Beowulf.

Bunkondlo (ngesíNgísi: poetry). Lobu buciko bekuhlanganisa emagama kute loko lokushoko kuvakale ngendlela lemnandzi ibe ifundzisa. Bunkondlo behluke kuleminye imibhalo ngekutsi bona buhamba ngephethini, bunesigci losivako.

Tinkondlo temdzabu[hlela | edit source]

Leti tinkondlo tebuciko bemaswati, umsuka nemlandvo wato usesiveni semaswati.

Tibongo[hlela | edit source]

Tinanatelo[hlela | edit source]

vakashela Tinanatelo tichazwa ngalokujulile

Tinanatelo tifana netibongo kepha tinanatelo tiba temndeni wonkhe, kutsatfwa mhlawumbe tibongo takhokho lomkhulu, kuphindze kufakwe ekhatsi netihlabani takuleso sibongo.

Tinanatelo tichaza ngemsuka waleso sibongo, kutsi basukaphi, kubani, njani, nini futsi nebuchawe babo.

Sibonelo: nawunanatela bakaDlamini utsi: "nine lenacedza lubombo ngekuhlehletela".

Loku kufakatela inkhulumo letsi bachamuka enyakatfo bahlala dvute nemaThonga ngenca yekucabana bakhwela lubombo solo bahlehla badzimate befika eSwatini.

Emahubo / Umgubho[hlela | edit source]

Umgubho yinkhondlo lehlatjelwako, yinkhondlo letsintsa sive sonkhe.