Jump to content

Clive Barker (Umceceshi welibhola Letinyawo)

From Wikipedia

 

Clive William Barker (23 June 1944 - 10 June 2023) bekangumceceshi welibhola letinyawo wase Ningizimu Afrika. Wahola licembu lesive laseNingizimu Afrika kutsi litfole umklomelo we African Nations Cup ngo1996, kantsi bekaphindze abe ngumalume walomunye umdlali welibhola letinyawo waSteve Barker.

Umsebenti wakhe[hlela | edit source]

Njengemdlali[hlela | edit source]

Barker watalelwa eThekwini, KwaZulu-Natal. Waba ngumdlali welibhola ngemnyaka wa 1960, adlalelela i-Durban City kanye ne-Durban United ngemuva kwekucala aneminyaka lengu-17. Watsatsa luhlolo ne-Leicester City, kepha kulimala lokumatima kwemadvolo kwacedza umsebenti wakhe ngekushesha.[1]

Umcondzisi[hlela | edit source]

Baker bekateketiswa nga"The Dog", kantsi waba ngumphatsi ngemnyaka wa 1970, acondzisa emacembu lamanyenti eNingizimu Afrika, kufaka ekhatsi iDurban City, i-Manning Rangers, i-AmaZulu (Zulu Royals) kanye ne-Santos Cape Town.[2]

Wancoba ema-league championships lamabili kanye nema-league cup lamabili ngesikhatsi asengumdlali welibhola, kantsi bekangulomunye webaphatsi bekucala labamhlophe ku-league yaseNingizimu Afrika.[1]

Watsatsa sikhundla sekuba ngumphatsi welicembu lesive iBafana Bafana ngemnyaka wa-1994 ngemuva kwekutsi lelicembu libuyiselwe ngemuva kwekuvalwa ngenca yelubandlululo. Watsatsa licembu lesive lase Ningizimu Afrika kutsi litfole umklomelo we African Nations Cup nga-1996, ngekuncoba nge-2-0 emdlalweni wekugcina neTunisia. Ngaphansi kwesicondziso sakhe iNingizimu Afrika yafanelekela iNdzebe yeMhlaba yekucala nga-1998 eFrance.[3] Washiya ngenyanga yeNgongoni emnyakeni wa 1997, ngaphambi kwekutsi lelicembu likwati kuncintisana emdlalweni wekugcina weNdzebe yeMhlaba, ngemuva kwekubonakala kabi emdlalongweni weNdzebi yeMhlaba we-1997.

Imphilo yakhe[hlela | edit source]

Indvodzana yaBarker, John Barker, ungumkhiciti wemafilimu wase Ningizimu Afrika.

Barker watfolwa anesifo se-Lewy body dementia nga-2023. Washona mhlaka 10 Inhlaba 2023.

Imibhalo lebhalwe phansi[hlela | edit source]

  1. 1.0 1.1 FIFA.com – Clive Barker's Success With South Africa
  2. Kickoff Magazine February 2013, p. 41
  3. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named the_age