Jump to content

Desmond Tutu

From Wikipedia
Umbhishobhi Desmond Tutu

Desmond Mpilo Tutu (7 October 1931 26 December 2021) bekangumbhishobhi wase Anglican wase Ningizimu Afrika aphindze abe ngusosayensi wetenkolo, lowatiwa ngemsebenti wakhe wekulwa nelubandlululo kanye nemlweli wemalungelo ebantfu.

Umlandvo[hlela | edit source]

Tutu bekangumbhishobhi waseJozi kusukela nga-1985 kuya ku-1986 wase uba ngumbhishobhi lomkhulu waseKapa kusukela nga-1986 kuya ku-1996, kuto totimbili letimo waba ngumuntfu lomnyama wekucala wase-Afrika lowabamba lesikhundla. Ngekwemfundziso yenkholo, wafuna kuhlanganisa imibono yemfundziso yenkolo yebantfu labamnyama nemfundziso yenenkholo yase-Afrika.[1]

Umtfombo welwati[hlela | edit source]

  1. https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1267&context=history-in-the-making