Jump to content

Donald Gordon (somabhizinisi wase Ningizimu Afrika)

From Wikipedia

Sir Donald Gordon (24 June 1930 - 21 November 2019) bekangusomabhizinisi wase Ningizimu Afrika - kanye naseBrithani kantsi bekaphindze angumuntfu lonikelako.[1] Wasungula i-Liberty Life Association of Africa nga-1957 kanye ne-Liberty International waphindze wasungula i Gordon Institute of Business Science (GIBS) kanye nenyuvesi yase Pitori. Gordon uphindze abe ngumsunguli we Sandton City. [2][3]

  1. Sir Donald Gordon's Biography, Debrett's. Retrieved 25 July 2012.
  2. https://www.businesslive.co.za/bd/national/2023-12-18-uct-receives-r200m-donation-for-neuroscience-research/
  3. https://www.iol.co.za/news/education/donald-gordon-foundations-r200-million-donation-transforms-university-of-cape-towns-neuroscience-institute-64a75d39-8786-4c9f-93bf-f248a274a8b2