E-Waterval Boven

From Wikipedia

iBhova (leyatiwa ngekutsi yi Waterval Boven) lidolobha lelincane lelisemnceleni we-Escarpment emnceleni wemfula i-Elands ngetulu kwe-Elands Falls lengemamitha langu-75 emgceni wesitimela losuka ePitoli uye eMaputo eMpumalanga, eNingizimu Afrika. Ngako-ke leligama, lelisho kutsi "ngetulu kwetimpophoma".

Lidolobha lelingudzadzewabo weWaterval Onder lelisekugcineni kwe-Escarpment ngaphansi kwetimpophoma. Totimbili letindzawo tasungulwa nga-1895 ngenca yekwakhiwa kwe-Pretoria - Delagoa Bay railway line, leyakhiwa yi-Netherlands-South African Railway Company (NZASM).