Jump to content

EBaptini

From Wikipedia
I-Barberton Mountain Range, sitfombe sa-2001 lesisuka ku-NASA's Landsat 7 satellite

iBarberton, lephindze yatiwe nge Baptini lidolobha lelisesifundzeni sase Mpumalanga eNingizimu Afrika, lelasungulwa ngemnyaka wa-1880 kulesigodzi. Itfolakala eSigodzini sase De Kaap futsi igcwele tintsaba tase Makhonjwa. Icishe ibe ngemakhilomitha langu-43 (27 mi) eningizimu yeMbombela kanye nemakhilomitha langu-360 (220 mi) emphumalanga yeGoli.