EMakhanda,

From Wikipedia

iMakhanda, lephindze yatiwe ngekutsi yiGrahamstown, lidolobha lelinebantfu labangaba ngu-140 000 esifundzeni sase Eastern Cape eNingizimu Afrika. Itfolakala emakhilomitheni la-110 (70 mi) enyakatfo-mpumalanga yePort Elizabeth kanye nemakhilomitha la-130 (80 mi) eningizimu-nshonalanga ye-East London. Makhanda lidolobha lelikhulu kunawo onkhe kumasipala weMakana, kanye nendzawo yekuhlala yemkhandlu wamasipala. Iphindze ibe ne-Rhodes University, i-Eastern Cape Division yeNkantolo lePhakeme, i-South African Library for the Blind (SALB), i-diocese ye-Anglican Church of Southern Africa, kanye ne-6 South African Infantry Battalion. Ngetulu kwaloko, endzaweni lengaba ngemakhilomitha lamatsatfu eningizimu-mpumalanga yelidolobha, kunelipulazi lelatiwako emhlabeni wonkhe iWaterloo Farm, lokukuphela kwendzawo yemlandvo wemanti emhlabeni wonkhe kusukela eminyakeni letigidzi letingu-360 leyendlulile lenetincenye letitsambile.[1]

Ngemnyaka wa 1904, i-Rhodes University College yasungulwa e-Grahamstown ngesibonelelo lesivela ku-Rhodes Trust. Ngemnyaka wa 1951 yaba yi-University, i-Rhodes University.

iSt Michael and St George Cathedral emgwacweni we Church
  1. 1–14.