Jump to content

EMashara

From Wikipedia

eMashara, lidolobha lelitfolakala esifundzeni saseMpumalanga lelishitje ligama latiwa ngekutsi i Ntokozweni, lilidolobha litfolakala eNingizimu Afrika kantsi imifula Elands River incamula phakatsi kwalelidolobha. Lelidolobha lacanjwa ligama laMachado kuhlonipha njiniyela wemputugezi Joachim Machado.

Emangcwaba ase-baKoni[hlela | edit source]

Emagcuma lasedvutane nelidolobha agcwele tinkhulungwane tetindvonga tematje letakha incenye lenkhulu yetindzawo tekuhlala, emasimu kanye nemigwaco. Labanye bacondzisi betivakashi bachaza loku njengelidolobha "leliciniso" lase Ningizimu Afrika. Eningizimu yeMashara, etindzaweni telipulazi laseRietvlei kukhona inhlokodolobha yaseBokoni i-Moxomatsi.