Jump to content

ENyanga, eWestern Cape

From Wikipedia

iNyanga, lilokishi lelisendzaweni yase Western Cape, eNingizimu Afrika. Ligama layo ngesiXhosa lisho "inyanga" kantsi lingulelinye lemadolobha lamadzala alabamnyama eKapa. Lasungulwa ngenca yeluhlelo lwetisebenti letivela kulamanye emave. Ngemnyaka wa 1948 bantfu labamnyama baphocelelwa kutsi bahlale eNyangas njengoba iLanga beseyincane kakhulu. Nyanga bekungulenye yetindzawo letiphuyile eKapa futsi solo ingulenye yetindzaba letiyingoti kakhulu eKapa. Ngemnyaka wa-2001 lizinga lekungasebenti lalinganiselwa ku-56% kantsi i-HIV/AIDS yinkinga lenkhulu emmangweni.

Nyanga itfolakala emakhilomitheni langu-20 (12 mi) kusuka eKapa eceleni kwemgwaco lomkhulu i-N2, dvutane ne-Cape Town International Airport eceleni kwemadolobha ase-Gugulethu nase-Crossroads.

Umlandvo[hlela | edit source]

Lendzawo yasungulwa ngo-1946 futsi, ngalowo mnyaka, yamenyetelwa njengelidolobha lelisebenta bantfu lababuya kulamanye emave labavela e-Eastern Cape. Wacale wasungulwa njengendzawo yekugeleta uma indzawo yaseLanga seyiphelelwe bantfu.