Jump to content

Economic Freedom Fighters

From Wikipedia

I-Economic Freedom Fighters (EFF) licembu lepolitiki lase Ningizimu Afrika lelisekela ema-Afrika kanye ne-Marxist-Leninist. Yasungulwa ngu Julius Malema, lobekangumengameli we-African National Congress Youth League (ANCYL) kanye nebangani bakhe, ngemnyaka wa-2013. Malema unguMengameli we-EFF, lohola i-Central Command Team lesebenta njengesakhiwo lesisemkhatsini salelicembu. iEFF selicembu lesitsatfu ngebukhulu kuleto totimbili tindlu tePhalamende yaseNingizimu Afrika.

Umlandvo[hlela | edit source]

Emhlanganweni webemaphephandzaba ngaJulayi 26, 2013 eSoweto, Malema wamemetela kutsi lelicembu lelisha linemalunga langetulu kwa-1000, laphindvwe kabili kunalawo langu-500 ladzingekako ekubhaliseni ku-Independent Electoral Commission (IEC). Kwatsi ngemuva kwalesimemetelo I-EFF yabhalisiwa ku-IEC, ngemuva kwekuphikisa kubhaliswa kwayo yi-Freedom Front Plus (FF+) leyasuswa ngenyanga yeNyoni nga-2013.