Elifasi Msomi

From Wikipedia

  Elifasi Msomi lophindze atiwe nga The Axe Killer (1910 10 Indlovana 1956) bekangumbulali wase Ningizimu Afrika lowatfolwa anelicala ngemnyaka wa 1955 ngekubulala bantfu labangu-15 wase ugwetjwa kufa ngekulengiswa. Tonkhe letibulawako takhe tavela etigodzini tase-Umkomaas nase-Umzimkulu eNatal.

Indvodza yemZulu, Msomi bekangumlingisi lomncane longazange aphumelele. Ufuna lusito lwebucwepheshe, wabonana nalenye i-sangoma. Msomi utsi ngalesikhatsi kucociswana wahlangabetana nemoya lomubi, Tokoloshi. Nga-Agasti 1953, ngaphansi kwesicondziso se-tokoloshe, Msomi wacala kubulala tinyanga letingu-18 eningizimu yeKwaZulu-Natal etigodzini taseNingizimu Afrika.

Msomi wacala ngekudlwengula wabulala intfombi lencane embikwenkhosikati yakhe, leligciwane labegcina ebhodleleni. Angatsandvwa ngemandla akhe 'lamasha', intfombi yakhe yatjela emaphoyisa labopha Msomi. Waphunyula ngekushesha ngemuva kwaloko, wanika i-tokoloshe lenemandla lamakhulu ludvumo lwekubaleka kwakhe. Msomi wabuyela endleleni yakhe yekubulala, wabulala bantfwana labasihlanu ngaphambi kwekutsi aphindze aboshwe. Waphindze waphunyula. Msomi waboshwa ngemuva kwenyanga ngenca yekweba tintfo letincane. Letintfo letitfunjiwe tabonakala titakhe futsi ngekushesha wabonwa njengembulali.

Msomi wasita emaphoyisa ngekushesha kutsi atfole letinye tetidvumbu tebantfu labetfweswe tona, kufaka ekhatsi ligebhezi lelahlekile. Akwatiwa kutsi ngabe watfola kwenetiseka ngekuphindza etitfombeni takhe tebugebengu nobe ativa anciphile yini ngenca yethonya le-tokoloshe. Ngesikhatsi sekutekwa kwelicala lakhe, Msomi watsi bekamane nje angumcondzisi we-tokoloshe lembi. Tati tekusebenta kwengcondvo letimbili ativumelani, ngekusho kutsi Msomi bekangumuntfu lohlakaniphe kakhulu kunaloyo lowetayelekile futsi waphindze watsi bekatfola injabulo yetemacansi ngekubangela buhlungu. Msomi wagwetjwa kufa ngekulengiswa ejele lasePitoli.

Kukhuluma kwa Msomi nge-tokoloshe kanye nekuphunyula kwakhe lokunyenti kubangele lizinga lelisetulu lekutfukutsela emkhatsini walamanye emaZulu. Ngemuva kwesicelo, lijaji lavumela titfunywa letiyimfica tebaholi bemaZulu kanye nabadzala kutsi baye kulomcimbi wekulengiswa kute kucinisekiswe kutsi i-tokoloshe ayizange isindzise Msomi ekufeni kwakhe. Noma kunjalo, lenye inkhosi beyibona kutsi Msomi angahle abuye ngemuva kwekufa njenge-tokoloshe.[1]

Buka futsi[hlela | edit source]

  • Luhla lwebabulali labatsite ngemave
  • Luhla lwebabulali labadlalako ngelinani lebantfu lababulewe

Imibhalo lebhalwe phansi[hlela | edit source]

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Return