Jump to content

Emalangeni

From Wikipedia

EmaLangeni tibongo letidzabuka nobe letihlobene nebakaDlamini lokusibongo sebukhosi beSwatini. Kutsiwa ngemalangeni ngobe sikhumba sabo siyakhanya kwelilanga. Tibongo takadzeni temalangeni nguDlamini naMavuso, letinye boNkosi. BoNkosi behlukene kanyenti kukhona boNkosi Dlamini, bonkosi Gatsetje, boNkosi Ginindza naboNkosi Sihlongonyane. Kutsiwa boNkosi bebatsandza kutsatsana bodvwa, kute bakhweshise buhlobo bebatibita ngabokhokho babo labehlukene kepha babakaNkosi.

Tibongo letitalwa ngemalangeni[hlela | edit source]

Shabalala[hlela | edit source]

BoShabalala batalwa nguShabalala lekutsiwa abengumnakabo sidvwabasilutfuli. Bona babakhe eningizimu neMhlongamvula lapho sekuyiWakkerstrom khona nyalo.

Mahlalela[hlela | edit source]

BoMahlalela nabo ngemaLangeni, kutsiwa bebabaleka nako sebatfola indlovu ifile bangabe basachubekela embili, sebahlalele kudla lendlovu kwase kutsiwa bomahlalela.