Emathuna ase Avalon

From Wikipedia
Lelinye lemangcwaba emzabalazi we ANC lodvumile

Emangcwaba ase Avalon ngulamanye lamakhulukati eveni lase Ningizimu Afrika. avulwa ngo 1972, ngesikhatsi sencindzetelo yelibandlululo lweapartheid, kantsi avulelwa kutsi atoba ebantfu labamnyama nje kuphela. bangetulu kwa 300,000 bantfu lasebangcwatjwe kulamadliza latsatsa umhlaba longema ekha langu 430 (1.7 km2), kantsi ngenca yekubabete kwendzawo, imigodzi idvutane kakhulu. ngenca ye AIDS kutfolakala kungcwajwa bantfu labanyenti kakhulu kunalokwakulindzelwe nakavulwa lamagcwaba.[1]

Lisiko Lwekungcwaba[hlela | edit source]

eAfrika, kufa kuyintfo lebalulekile mbamba kantsi futsi itsatfwa njengekwendlulela kulelitako esiveni lesimnyama. bantfu lababulewe sandvulela ngculaza i HIV/AIDS labangazange baphila sikhatsi lesidze kutsi bangashada basalelwa umngcwabo njengelilanga labo lelibalulekile. Imindeni yabo itowenta imitamo yekutsi bahanjiswa ngendlela yenhlonipho kantsi futsi kuba umcimbi losikhumbuto impela endleleni leya kulabaphansi. Etikhatsini letinyenti labafile bahlonishwa njengabogogo labaniketa indlela kanye netinhlanhla.[2]

Ngekwesintfu bantfu abamenywa emngcwabeni, ngiko ke kuyintfo letayelekile kutsi imingcwabo ibe nebantfu labangaba ngetulu kwa 500. Bonke labantfu labatolila lapho kushonwe khona akusho kutsi bahlobene kumbe babangani nemufi kanye nemndeni, kodvwa kuba bangani bebangani nebantfu bemphakatsi labamatiko mufi kodvwa bebangakasondzelani naye kumbe bati umuntfu emndenini, kantsi labanye beta nobe bebangakasondzelani namutfu emndenini.[3][4]

Bantfu labadvumile kulamaliba[hlela | edit source]

Emangcwaba ase Avalon aphindze atiwe ngekuba nebantfu labadvumile kantsi kulabantfu kubalwa emagama lafana nabo Hector Pieterson, Joe Slovo, Lilian Ngoyi, Helen Joseph kanye nabo Hastings Ndlovu.[5]

References[hlela | edit source]

  1. http://www.jhbcityparks.com/index.php/cemeteries-contents-61/find-a-cemetery-contents-42
  2. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=cr&CRid=27402
  3. http://plak.co.za/moreinfo/18967/avalon-cemetery
  4. http://www.allatsea.co.za/cems3/avalon.htm
  5. "Our cemeteries". .jhbcityparks.com. Retrieved 22 July 2013.