Jump to content

Hector Pieterson

From Wikipedia
File:Hector pieterson.jpg
Hector Pieterson uphetfwe ngu Mbuyisa Makhubo. Dzadzewabo, Antoinette Sithole, ugijima eceleni kwabo.

Zolile Hector Pieterson (19 Agasti 1963 - 16 June 1976) bekangumfana wasesikolweni wase Ningizimu Afrika lowadutjulwa wabulawa aneminyaka lelishumi nakubili ngesikhatsi sekuvukela kwase Soweto, ngesikhatsi emaphoyisa acala kubulala bafundzi labamnyama lababhikisha kwekufundzisa kwelulwimi lwesibhunu, lokwakukhulunywa kakhulu bantfu labamhlophe nalabamnyama eNingizimu Afrika, kantsi bebafuna kufundza tilwimi tabo tendzabuko, siXhosa nesiZulu. Sitfombe setindzaba sa-Sam Nzima sa-Pieterson lowalimala kakhulu aphetfwe ngulomunye lohlala eSoweto ngesikhatsi dzadzewabo agijima eceleni kwabo sashicilelwa mhlabawonkhe. Umkhosi wekushona kwakhe ubitwa ngekutsi Lusuku Lwebantfu Labasha.