Jump to content

Encyclopedia

From Wikipedia
Imiculu yeluhlelo lwe-15 lwe-Encyclopædia Britannica (kanye nemiculu yemnyaka wa-2002) ihlanganisa emashalofini lamabili etincwadzi emtatjeni wetincwadzi.

I-encyclopedia (NgeSingisi saseMelika), noma i-encyclopedy (NgeSingisi saseBrithani) yincwadzi yekuhlola nobe incwadzi leniketa tifushaniso telwati lolwetayelekile nobe lolukhetsekile kumkhakha lotsite nobe sifundvo. Ema-encyclopedias ahlukaniswe ngetihloko nobe tintfo letihlelwe ngekulandzelana kweligama lesihloko nobe tigaba tetihloko, nobe tihlanganiswe kakhulu futsi tifunwa ngekutfola lokungahleliwe. Tincwadzi te-encyclopedia titindze futsi tinemininingwane leminyenti kunaleto letitfolakala kusichazamagama. Ngalokuvamile, tihloko te-encyclopedia tigcila ekwatiseni lokunembile mayelana nesihloko lesibitwa ngesihloko; loku akufani nemibhalo yesichazamagama, legcile ekwatiseni lwati lwetilwimi ngemagama, njengekuvela kwawo, inchazelo yawo, kuphimisela, kusetjentiswa, kanye netindlela telulwimi.