Esther Mahlangu

From Wikipedia

 

Esther Mahlangu

Esther Mahlangu (watalwa mhlaka 11 Novemba 1935) ngumdvwebi wase Ningizimu Afrika. Watiwa ngemidvwebo yesiNdebele. Ungulomunye webadvwebi labadvume mhlaba wonke baseNingizimu Afrika, kantsi usebentisane netinkapani letinyenti kwandzisa emasiko esiNdebele kufaka phakatsi iBMW kanye ne Rolls Royce.