F. W. de Klerk

From Wikipedia
De Klerk ePhiladelphia, nga-1992

Frederik Willem de Klerk 18 Mashi 1936 - 11 Lweti 2021) bekangusopolitiki wase Ningizimu Afrika lowaba ngumengameli wase Ningizimu Africa kusukela nga-1989 kuya ku-1994 futsi waba liSekela laMengameli kusukela nga-1996 kuya ku-1996. Njengenhloko yekugcina yase Ningizimu Afrika ngesikhatsi sekubusa kwebantfu welibandlululo, yena kanye nahulumende wakhe banconywa ngukucedza luhlelo lwekubusa ngelubandlululo base batfula luhlelo lwekubusa ngentsandvo yelinyenti. Ngekwemibono, bekangumlandzeli wetemnotfo futsi angumholi welicembu le-National Party (NP) kusukela nga-1989 kuya ku-1997.