Jump to content

Freedom Front Plus

From Wikipedia

I-Freedom Front Plus licembu lepolitiki laseNingizimu Afrika lelasungulwa nga-1994. Lelicembu lholwa ngu Pieter Groenewald. Kantsi ipolitiki yalo imele emalungelo emabhunu. Lelicembu lasungulwa ngetikhatsi telibandlululo kantsi ngekuhamba kwesikhatsi libese lishintja ligama kute kutsi lingatihlanganisi nembuso welibandlululo. kutsatfwa kwemhlaba ngaphandle kwekukhokhelwa kwetinhlelo tekuvuselela emalungelo netimfuno tebantfu labambalwa, ikakhulukati Ema-Afrikaner kanye nema-Afrikaans lakhuluma si-Coloureds. Lelicembu liphindze lisekele kutimela lokukhulu kwebantfu labambalwa eNingizimu Afrika, futsi ngekucophelela litsatse i-Cape Independence njengesikhundla lesisemtsetfweni selicembu.