Godongwane

From Wikipedia

Dingiswayo Godongwane (1795 – 1840) bekayindvuna yesive sebakaMtsetfwa, lewatsatsa Shaka asemncane wamfundzisa ngetempi kanye nebuholi, Shaka Zulu. Kantsi babe wa Dingiswayo bekayinkosi yabakaMtsetfwa, Jobe wakaKayi. bekungaphansi kwaDingiswayo kutsi sive sakaMtsetfwa sikhule, Dingiswayo bekasebentisa indlela yemandla kanye neye politiki kutsi labanye baholi babe ngaphansi kwesive sakaMtsetfwa. [1]

Tinkomba[hlela | edit source]