Shaka

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Shaka
KingShaka.jpg
king

Kutalwa Melmoth, 1787
IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika
KwaDukuza, iNyoni 22, 1828
Senzangakhona kaJama
Mother Nandi
Sibling
Luoi
Luoi sopolitiki

Shaka kaSenzangakhona (watalwa ngo 1787 – 22  Mabasa 1828), lophindze atiwe ngekutsi ngu Shaka Zulu,  bekayingwenyama yesive semaZulu waphindze wadlala indzima lebalulekile ekwakheni sive sawo emaZulu.

Nakatsatsa Umbuso ku Senzangakhona[hlela | edit source]

Babe waShaka bekungu Senzangakhona ka Jama, kwatsi lapho afa khona umbuso watsatfwa ngu Sigujana. Ngekwemtsetfo bekumele kutsi kube ngu Shaka lotsatsa umbuso kodvwa loku akumange kwenteke ngence yendlela Shaka lokataleka ngayo. Labanyenti ebukhosini bakaZulu bebatsatsa njenge likhuhlela. Kodvwa ngeluncedvo lwabomnakabo Shaka wakhona kutsi umbulale Sigujana. Wakhona nekwakha sive semaZulu.[1] [2]

Notes[hlela | edit source]

References[hlela | edit source]