Senzangakhona Jama

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Senzangakhona Jama (c. 1762 - 1816) bayeyindvuna yemindeni yemaZulu, kantsi lomunye wemakhosikati akhe bekungu Nandi Bhebhe lobekangunina wa Shaka. Senzangakhona wabusa iminyaka lemifisha wabese uyashona, kwabese kutsatsa umftwana Sigujana lowaketulwa nguShaka ngelusito lweNdlovukati Mkabayi Jama.[1]

Tinkomba[hlela | edit source]