Jump to content

Nandi kaBhebhe

From Wikipedia

Nandi kaBhebhe (c. 1760 – Impala 10, 1827) bekangumake wenkosi Shaka Zulu kantsi futsi bekayindvodzakati yandvunankulu Bhebhe kantsi uvela loinkosi eyedlule yesizwe saseLangeni kanye nenina waShaka lowacala sive semaZulu.[1] [2] [3]

Umlandvo[hlela | edit source]

Nandi kaBhebhe wakhuleliswa ngaphandle kwemshado nguSenzangakhona lobekayindvodzana yaJama. Loku kwenta kutsi bantfu bakaMhlongo bafune inhlawulo kuSenzangakhona ngelesento lebesingakajwayeleki ngaleto tikhatsi. Kantsi ngesikhatsi kukhulunywa indzaba yenhlawulo Nandi bekalihambembil kulelicala netingcoco. Bekatifunela tinkomo letingu-55 njengenkokhelo yomonakalo lebawentile. Loku akumange kuhlale kahle ebentfwini bakaJama, kodvwa bagcine bavumile. Kwatsi nakutalwa Shaka wangamange aphatfwe kahle emtini webakwa Jama ngendlela yekutsi wagcine sekahanjiswa ayiswa kubantfu bakaMtsetfwa. Nandi waphindze waba nalabanye bantfwana ngaphandle kwaShaka. [4]

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://www.news24.com/MyNews24/Queen-Nandi-A-remarkable-woman-20140829
  2. Morris, Donald R. (1994) [1965]. The Washing of the Spears: A History of the Rise of the Zulu Nation Under Shaka and Its Fall in the Zulu War of 1879. London: Pimlico. ISBN 978-0-7126-6105-8Script error: No such module "Check for unknown parameters".. P. 99
  3. https://www.pulse.ng/bi/lifestyle/7-most-powerful-african-queens-in-history-you-need-to-know/dwhncf5
  4. "Archive copy". Archived from the original on 2022-05-20. Retrieved 2022-06-07.